Resize Text:

Switch to:

Brif Swyddog

Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ddyletswydd gyfreithiol i benodi dau Brif Swyddog: Pennaeth Staff a Phrif Swyddog Ariannol.


Pennaeth Staff (Dros Dro) – Lee Jones - Cyflog: £79,3660.00

Rôl:

 • Cefnogi datblygiad parhaus a chyflawni blaenoriaethau ac addewidion y Comisiynydd.
 • Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau statudol Pennaeth y gwasanaeth taladwy a’r Swyddog Monitro.
 • Goruchwylio agweddau cynllunio ariannol, cyllidebol, adnoddau a rheoli asedau swyddfa’r Comisiynydd.
 • Gyrru strategaethau craidd y Comisiynydd yn eu blaen a sicrhau fod trefniadau llywodraethu effeithiol yn eu lle.
 • Sicrhau ymgysylltu effeithiol ac effeithlon â phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
 • Sicrhau ymgysylltu effeithiol â’r Prif Gwnstabl a holl staff perthnasol y llu a chynllunio a rheoli materion y Comisiynydd.
 • Cynrychioli’r Comisiynydd ar gyfarfodydd lefel uchel
 • Cyfrannu at gyflwyno’r Cynllun Heddlu a Throseddu yn effeithiol ac effeithlon.

 

Prif Swyddog Ariannol – Peter Curran - Cyflog: £90,171.00

Rôl:

 • Rhoi cyngor ariannol i’r Comisiynydd ar holl agweddau gweithgareddau Heddlu De Cymru, yn cynnwys tîm y Comisiynydd ei hun, ac agweddau ariannol y cynllunio strategol a’r broses gwneud polisi
 • Sicrhau fod materion ariannol y Comisiynydd yn cael eu gweinyddu’n briodol a bod y Rheoliadau Ariannol yn cael eu dilyn a’u diweddaru a chyflawni swyddogaeth rheoli’r trysorlys;
 • Sicrhau rheoleidd-dra, priodoldeb a Gwerth am Arian yn y defnydd o arian cyhoeddus
 • Cynghori Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gadernid y gyllideb a digonolrwydd yr arian wrth gefn, ac am unrhyw oblygiadau dilynol yn y tymor hir a chanolig a ddaw yn sgil materion cyllidebol;
 • Sicrhau fod datganiadau cyfrifon y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael eu cynhyrchu;
 • Cynghori, mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Staff, ar ddiogelu asedau, yn cynnwys rheoli risg ac yswiriant
 • Trefnu gosod a chyhoeddi’r praesept.

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Hwb ariannol mawr i strydoedd mwy diogel Caerdydd

Mae cais ar y cyd i sicrhau cyllid ar gyfer mesurau a fydd yn helpu i wneud strydoedd Caerdydd yn lleoedd mwy diogel wedi bod yn llwyddiannus.

Dyfarnw…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, yn ymateb i adroddiad …

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, yn ymateb i adroddiad Arolygiaeth Heddlu a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi ar blismona…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn diolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at blismona

Heddiw rydym yn dathlu diwrnod cyntaf Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 (1 – 7 Mehefin) ac fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer C…

Gweld mwy >