res
Newid maint testun:

Arolygon Cymunedol

Yn flynyddol, mae'r Comisiynydd yn ymgynghori â'r cyhoedd i ddeall eu barn ar:

- cyfraniadau praesept yr heddlu (y swm rydym yn ei gyfrannu tuag at blismona fel rhan o'n Treth Gyngor)

- blaenoriaethau plismona

- barn ac adborth ar y gwasanaeth a ddarperir gan Heddlu De Cymru

Mae ein hymgynghoriad ar gael ar-lein, drwy gopi papur a Hawdd ei Ddarllen. Mae tîm y Comisiynydd hefyd yn trefnu sesiynau wyneb yn wyneb gyda chymunedau i sicrhau ein bod yn cyrraedd cynulleidfa ehangach.

Mae'r wybodaeth a'r adborth a gasglwyd o'n hymgynghoriad yn cynorthwyo'r Comisiynydd wrth wneud penderfyniadau wrth bennu lefel y praesept ar gyfer y flwyddyn i ddod yn ogystal â llywio ei Gynllun Heddlu a Throseddu.

Mae ein hadroddiadau cryno ymateb ar gael isod.

2023-24

 Adroddiad cryno ar yr arolwg

2022-23
2021-22
 Adroddiad cryno ar yr arolwg

 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >