Resize Text:

Switch to:

Cynllun Cysgodi

Mae Heddlu De Cymru yn cynnig cynllun cysgodi stopio a chwilio. Pwrpas y cynllun yw rhoi cyfle i bobl gael cipolwg ymarferol ar waith yr heddlu ar draws amrywiaeth o weithgareddau patrôl a gyflawnir gan swyddogion.

Gall aelodau o’r cyhoedd weld swyddogion yn stopio a chwilio pobl a bydd swyddogion yn cael cyfle i ddangos sut y maent yn defnyddio’u pwerau stopio a chwilio. Ar ddiwedd y cynllun mi fydd y cyhoedd yn cael cyfle i roi adborth i’r heddlu am yr hyn a welsant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adborth:

“Gwelais yn y fan a’r lle sut y gwnaethant drin pobl feddw. Roeddent yn broffesiynol iawn ac yn gallu annog dynion i fynd adref cyn iddynt ddechrau ymddwyn yn ymosodol.”

“Roedd yr amser a dreuliais gyda’r swyddogion wedi rhoi profiad gwerthfawr i mi a’r cyfle i gael rhyw syniad o’r proffesiwn.”

“Gofynnais nifer o gwestiynau yn ymwneud ag ymuno â’r heddlu, ac roedd y swyddogion yn wybodus iawn ac yn barod i helpu.”

“Hoffwn achub ar y cyfle i ddiolch i’r swyddogion am roi o’u hamser ac am drefnu’r shifft.”

“Roedd Cynllun Cysgodi yn brofiad gwych yn fy ngalluogi i gael cipolwg o fod ar sifft brysur fel swyddog yr heddlu, gan arsylwi’r gwaith tîm gwych wrth gwblhau tasgau penodol a roddir mewn sesiynau briffio a chynnal y gyfraith a bod ynghlwm â chymunedau gwahanol.”

Cymerwch ran:

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am y cynllun. Ebostiwch:

CaerdyddEastern-OSU@south-wales.pnn.police.uk

Rhondda Cynon Taf a Merthyr TudfulNorthern-OSU@south-wales.pnn.police.uk

Penybont a Bro MorgannwgCentral-OSU@south-wales.pnn.police.uk

Abertawe a Castell-nedd Port TalbotWesterncustserv@south-wales.pnn.police.uk

Tim Gweithrediadau Arbenigol – OSS-OSU@south-wales.pnn.police.uk

Unwaith mae cais yn cael ei dderbyn mi fydd aelod o staff yn cysylltu gyda chi. Os mae eich cais yn llwyddiannus mi fydd dyddiad ac amser yn cael ei gytuno. Mae’r broses yn medru cymryd amser i drefnu ac rydym yn ddiolchgar am ei amynedd.  Mae’r Cynllun Cysgodi ar agor i aelodau o’r gymuned dros 18 oed sy’n byw yn ardal Heddlu De Cymru.

Mi fydd angen i ymgeiswyr gadarnhau rhai manylion personol, a bydd yr angen i sicrhau diogelwch arsylwyr lleyg yn cael yr ystyriaeth briodol. Mae pob cais yn cael ei ystyried ar ei ben ei hun.

Y newyddion diweddaraf

Mae'r Adolygiad Dysgu Annibynnol i'r digwyddiadau ym Mayhill yn cyhoeddi ei ganf…

Mae’r panel a gynhaliodd Adolygiad Dysgu Annibynnol o’r digwyddiadau yn Mayhill a Waun Wen ym mis Mai 2021 wedi cyhoeddi ei ganfyddiadau heddiw.

Rydym…

Gweld mwy >

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >