res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Blaenoriaethau cyrens a'r dyfodol

Ar beth rydym yn gweithio?

·       Cyllid ar gyfer gwasanaethau a gwaith comisiynu cynaliadwy

·       Cefnogi llais goroeswyr a gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar oroeswyr

·       Sicrhau bod hawliau dioddefwyr yn cael eu parchu

·       Hwyluso newid cadarnhaol er mwyn diogelu a chefnogi dioddefwyr, a gweithio i ddiogelu'r rhai sydd fwyaf agored i niwed

·       Ennyn ymddiriedaeth a hyder

Mynd i'r afael â chyflawni trais ac archwilio cyfleoedd i newid ymddygiad drwy amrywiaeth o ymyriadau cynhwysol a rhai sydd wedi'u teilwra

Dylanwadu ar Bolisi

·       Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Emma Wools yw'r arweinydd enwebedig dros VAWG, yn cynrychioli pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Cymru ar strategaeth VAWG a'r ymrwymiadau a rennir

·       Tasglu Cydlynu Plismona yng Nghymru, goruchwylio gweithgareddau ac ymatebion i ennyn Ymddiriedaeth a Hyder y Cyhoedd, Camddefnyddio Pŵer ac Uniondeb

·       Nodi effaith deddfwriaeth y DU yng nghyd-destun polisi a deddfwriaethol Cymru a chynghori llywodraeth leol a chenedlaethol ar hynny.

·       Llywio a dylanwadu ar fframwaith Strategaeth a Glasbrin Llywodraeth Cymru sydd i'w gyflawni

·       Rhyngwynebu ag APCC/NPCC a chefnogi cysondeb blaenoriaethau Plismona yng nghyd-destun Cymru a'r DU

 

Gwaith/blaenoriaethau'r dyfodol

·       Mynd i'r afael â chredoau ac ymddygiadau niweidiol drwy ddulliau atal sy'n seiliedig ar y gymuned

·       Casineb at fenywod ar-lein gan gynnwys manosffêr.

·       Ailgomisiynu darpariaeth ym maes trais rhywiol yn unol â gwaith ymchwil a datblygu cenedlaethol.

·       Adeiladu ar wybodaeth a gafwyd drwy asesu anghenion dioddefwyr i sicrhau bod map gwasanaethau eang ar gyfer dioddefwyr sy'n diwallu anghenion ein poblogaeth

·       Gwaith datblygu Cymhwysedd Diwylliannol ar gyfer cymorth cynhwysol, hygyrch sy'n gymwys o ran amrywiaeth

Parhau i gefnogi a datblygu cyfres o ymyriadau er mwyn ymateb i gyflawnwyr ar draws y continwwm o angen a risg

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >