res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Cyllid

CYLLID

2022/2023

Cyfanswm y cyfraniad cyllidol gan gynnwys cyllideb graidd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a chyllid y Weinyddiaeth Gyfiawnder: £3.143m

Mae'r prosiectau/swyddi canlynol yn gweithio ledled rhanbarth De Cymru:

·       Cymorth Eiriolaeth ar ôl Cam-drin Domestig Angheuol

·       Eiriolwr Annibynnol ar Drais Rhywiol x3

·       Eiriolwr Annibynnol Gwrywaidd ar Drais Rhywiol

·       Drive

·       Ffocws Dioddefwyr De Cymru

·       Cymorth a Chwnsela ar gyfer Achosion o Gam-drin Plant yn Rhywiol

·       Eiriolwr Plant a Phobl Ifanc ar Drais Rhywiol

Gweithiwr Plant a Phobl Ifanc ar Drais Rhywiol

Ariannu Gwasanaethau i Ddioddefwyr

Cefnogi dioddefwyr ac unigolion sy'n agored i niwed ledled ardal Heddlu De Cymru drwy gyllid craidd y Comisiynydd, cyllid grant craidd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder a chyllid ychwanegol gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder a neilltuwyd i gefnogi dioddefwyr trais domestig a/neu drais rhywiol.

50 Swydd/Prosiect

22 Sefydliad

Caiff cymorth ar gyfer amldroseddu (’o sawl categori’) ei ddarparu gan Ffocws Dioddefwyr De Cymru, ac mae'n cynnwys: Bwrgleriaeth CCE CSA/CSE Seiberdroseddu Cam-drin Domestig Twyll Troseddau Casineb Dynladdiad Caethwasiaeth Fodern Trais Rhywiol Stelcio/Aflonyddu Troseddau Ffyrdd Terfysgaeth Dwyn Troseddau Treisgar

 

Ffocws y swydd/prosiect

 • 46% Oedolion
 • 34% Plant a Phobl Ifanc
 • 6% Dynion
 • 14% Pawb

Cymorth sylfaenol a ddarperir:

 • 82% Eiriolaeth
 • 12% Cwnsela
 • 6% Cymorth Ymarferol

Prif gategori o drosedd

 • 64% Cam-drin Domestig
 • 20% Trais Rhywiol
 • 12% CSA/CSE
 • 2% Lluosog

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Rhoddodd Llywodraeth Cymru y Grant ar gyfer Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru i'w ddosbarthu ledled Cymru. Cafodd y cyllid ei ddyfarnu'n gyntaf yn 2021/22, a bydd cyllid amlflwyddyn ychwanegol ar gael ar gyfer 2022-25, ar ben cronfa ar gyfer grantiau bach.

Er mwyn cefnogi hygyrchedd dros Gymru gyfan ar gyfer y broses ymgeisio a dyfarnu, cydweithiodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eraill.

Cafodd y grant ei ddarparu i alluogi buddiolwyr i wneud y canlynol:

·       Helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd

·       Darparu gweithgareddau/ymyriadau cynhwysol

·       Rhoi cymorth a helpu i feithrin gwydnwch neu ffactorau amddiffynol.

·       Hyrwyddo buddiannau pennaf y plentyn/plant a gwella eu lles

 

Mae'r sefydliadau canlynol wedi sicrhau cyllid drwy'r grant Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ac yn cynnig darpariaeth yn rhanbarthau De Cymru:

·       Vibe Youth

·       Cymdeithas Hosteli Ieuenctid a Llamau

·       Prosiect Youth Shedz

·       Llwybrau Newydd

·       Prosiect Spectacle Theatre

·       CIC Mothers Affections Matters

·       Dewis Ltd

·       AP Cymru

·       Canolfan Gymunedol Affricanaidd

·       Cymorth i Fenywod Caerdydd

·       Prosiect Ieuenctid a Chymuned Cathays a Chanol Caerdydd

·       Cymorth i Geiswyr Lloches Abertawe

·       Ffynnu Cymorth i Fenywod

·       Cwmni Buddiannau Cymunedol Awtistiaeth Tsieineaidd

·       Empower CIC

Hwb Tŷ Fforest

Cefnogwyd 1,988 o unigolion drwy weithgareddau a ariennir gan grant yn ystod 2022/2023

Dyfarnwyd £200,000 i gefnogi gweithgarwch yn ystod 2022/2023

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >