Resize Text:

Switch to:

Dyfodol

Addasiadau i waith Dyfodol yn sgil yr achosion o goronafeirws – Diweddarwyd 08 Ebrill 2020

 Adroddiad Blynyddol 2019-2020

Diweddariad

Trosolwg

Fel y gwyddoch, rydym yng nghanol achos byd-eang digynsail o COVID-19 (coronafeirws). Mae’r llywodraeth yn rhannu diweddariadau dyddiol am y sefyllfa. Gweler isod y cyngor a roddwyd ar 16 Mawrth:


• Dylech osgoi casglu mewn grwpiau a mannau poblog, fel tafarnau, clybiau a theatrau
• Dylech weithio o gartref os yw'n bosibl
• Peidiwch ag ymweld â ffrindiau a pherthnasau mewn cartrefi gofal yn “ddiangen”.
• Dylech ond ddefnyddio’r GIG pan fo wir ei angen arnoch – a gallwch leihau’r baich ar weithwyr drwy gael cyngor ar wefan y GIG lle y bo’n bosibl
• Arhoswch gartref am 14 diwrnod os oes gan un person mewn unrhyw aelwyd beswch cyson neu dwymyn

 

Erbyn y penwythnos nesaf, bydd yn rhaid i’r rhai hynny sydd â’r cyflyrau iechyd mwyaf difrifol gael eu gwarchod rhag cyswllt cymdeithasol am tua 12 wythnos.

At hynny, ddydd Mercher 18 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai ysgolion yn cau am gyfnod estynedig o 20 Mawrth 2020. 

Rydym yn wynebu her enfawr gyda’r mesurau hyn; mae ein gwasanaeth yn canolbwyntio ar bobl.

Rydym yn dibynnu ar ryngweithio wyneb yn wyneb â defnyddwyr gwasanaeth, staff o amrywiaeth o asiantaethau a lleoliadau eraill ac eraill i helpu pobl i gyflawni sefydlogrwydd, newid a gwydnwch. Felly mae angen i ni gael y cydbwysedd rhwng blaenoriaethu llesiant y staff a defnyddwyr gwasanaeth, gan leihau’r risgiau o haint, a darparu elfennau allweddol ein gwasanaeth. 

Rydym wedi bod yn cael trafodaethau cyson â rhanddeiliaid allweddol wrth nodi a chyflwyno ein hymateb, sydd wedi'i amlinellu isod: 


Ein blaenoriaethau allweddol yw:


• Parhad Gwasanaethau Rhagnodi i gadw pobl sy’n dibynnu ar gyffuriau yn sefydlog ac yn ddiogel
• Parhad gwasanaeth/cychwyn gwasanaeth i bobl sy’n gadael y carchar ac atgyfeiriadau eraill â blaenoriaeth
• Cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n agored i niwed ac sy’n ansefydlog

Mae ein gwaith adsefydlu ehangach yn parhau i fod yn bwysig iawn a byddwn yn ystyried, yn ystod y dyddiau nesaf, sut y byddwn yn defnyddio ein timau i ddarparu cymorth effeithiol i ddefnyddwyr gwasanaeth o bell.  Yn ogystal, byddwn yn ystyried sut y gallwn fod yn arloesol ac yn greadigol o ystyried y cyfyngiadau rydym yn eu hwynebu.

Amlinelliad o brosesau gwneud penderfyniadau allweddol:

Er mwyn egluro'r prosesau sydd ar waith gennym oherwydd materion yn ymwneud â COVID-19, mae’n bwysig ein bod yn ymgynghori ac yn cydweithio â’n partneriaid consortiwm, gan gynnwys ein Byrddau Iechyd, ein Byrddau Cynllunio Ardal a'n cydweithwyr yn yr Heddlu a Llywodraeth Cymru. 

Mae uwch-reolwyr consortiwm ar draws ardaloedd, ynghyd â gwahanol gomisiynwyr ac ymgynghorwyr clinigol yn cynnal galwadau cynadledda dyddiol am 9:00am, a rhennir camau gweithredu y cytunwyd arnynt â rheolwyr lleol.  
Yn y tymor uniongyrchol,  er mwyn diogelu ein staff, ein defnyddwyr gwasanaeth a'n partneriaid rhag haint, rydym yn rhoi’r mesurau canlynol ar waith:

Mae’n rhaid i staff sydd â chyflyrau sylfaenol (gweler y ddolen isod) weithio o gartref. Os oes gan aelodau o’r staff ferisynau o'r cyflyrau hyn nad ydynt mor ddifrifol, yna gellir gwneud y penderfyniad yn lleol ar y cyd rhwng y rheolwr a’r ymarferydd. Dylai gwaith craidd y rhai sy'n gweithio o gartref ddechrau gyda chysylltu â defnyddwyr gwasanaeth dros y ffôn, gweithio ar Palbase, CSPs a chyfleusterau o bell eraill, ac yna ymestyn i hyfforddiant ar-lein (e.e. Hyfforddiant Diogelu Llywodraeth Cymru) ac ymchwil a datblygu ymyriadau.

Mae angen i aelodau o staff sy’n dangos symptomau neu sydd â phobl sy’n dangos symptomau yn eu haelwydydd aros gartref am 14 diwrnod.  Os nad ydynt yn sâl, mae’n bosibl y gall y staff hyn weithio o gartref.

Bydd aelodau o staff sy’n iach ac nad oes ganddynt gyflyrau sylfaenol yn aros yn y gweithle, ond gwneir trefniadau er mwyn cyfyngu ar eu hamser yn y gweithle ac felly hefyd eu cyswllt â phobl eraill. Cyflawnir hyn drwy’r canlynol:

  • Ymyriadau - Bydd pob grŵp yn cael ei atal dros dro a bydd gwaith un i un nad yw’n hanfodol yn cael ei ddarparu o bell.
  • Gwaith achos arall â blaenoriaeth - Bydd asesiadau yn cael eu cynnal o bell lle y bo’n bosibl. Dim ond gwaith achos â blaenoriaeth fydd yn cael ei wneud mewn gorsafoedd, a hynny gyda defnyddwyr gwasanaeth nad ydynt yn dangos symptomau yn unig a gan gadw pellter cymdeithasol.
  • Rhagnodi - Mae hyn yn elfen allweddol o sefydlogrwydd a bydd ein gweithwyr achos yn cefnogi timau clinigol gyda hyn. Caiff cyswllt ei leihau lle y bo'n bosibl drwy ymestyn yr amser rhwng casgliadau ar gyfer y rheini sy'n cael mynd â phresgripsiwn allan; caiff pob penderfyniad ei wneud ar y cyd mewn modd diogel. Ymdrinnir ag anawsterau gyda chasgliadau oherwydd haint ar sail achosion unigol.
  • Gofynion Adsefydlu / Rheoli Troseddwyr Mewn Ffordd Integredig / Cyflwyno cyfnod ar brawf - Profion ar gyfer gofynion adsefydlu i barhau yn y gorsafoedd am y tro. Penderfyniadau ar lefelau cyswllt i'w trafod â chydweithwyr Prawf lleol gan ystyried y lefelau o risg.
  • Y Ddalfa - Mae Profion ar ôl Arestio ac Asesiadau Gofynnol wedi cael eu hatal dros dro. Staff Atgyfeirio ar ôl Arestio i ategu staff gwaith achos mewn gorsafoedd. Byddwn yn cynnig Gwasanaeth Atgyfeirio ar ôl Arestio o bell – bydd hyn yn cynnwys edrych ar niche peth cyntaf, darparu rhifau cyswllt lleol er mwyn cynorthwyo ar alwad, a rheoli unrhyw broblemau gyda phresgripsiwn ar gyfer y rhai hynny sydd wedi cael eu harestio ac sydd mewn gwasanaethau trin.
Ni ddylai defnyddwyr gwasanaeth sy'n dangos symptomau dod i fewn i'n hadeiladau a bydd cyfathrebu yn digwydd dros y ffôn lle y bo'n bosibl.
Dylai defnyddwyr gwasanaeth sy'n dangos symptomau ac sy'n cael presgripsiwn os yw'n ynysu yn y gartref- enwebu perthynas i ddod i'r orsaf i gasglu'r dosau. Os nad oes cymorth ar gael, gallwn ddelio â'r sefyllfaoedd hyn wrth iddynt godi, a ble phosib gwneud trefniadau amgen, a all gynnwys dosbarthiadau i'r cartref. 

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o wasanaethau eraill sydd wedi'u comisiynu a all gynorthwyo â hyn. 
Byddwn yn galluogi partneriaid i gyfathrebu â ni mor ddidrafferth â phosibl, drwy ddosbarthu ein manylion cyswllt. Byddwn yn gydweithredol ac yn ystyriol o asiantaethau eraill wrth wneud penderfyniadau am natur ac amlder y cyswllt a wnawn â defnyddwyr gwasanaeth, yn enwedig y rhai hynny y mae eu hymddygiad troseddu yn gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau.

Am ragor o wybodaeth, gweler y ddolen isod sy'n nodi Canllawiau Llywodraeth Cymru:
https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-canllawiau-i-wasanaethau-camddefnyddio-sylweddau-a-digartrefedd

Os oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag: Angharad Metcalfe drwy:

Y newyddion diweddaraf

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >

Cyllid wedi'i sicrhau i barhau â gwaith atal trais hanfodol ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y bydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael tair blynedd arall o gyllid i barhau â gwaith hanfodol i f…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn nodi'r Diwrnod o Fyfyrdod (23 …

Ddwy flynedd yn ôl gosodwyd cyfyngiadau symud ar Dde Cymru, ynghyd â gweddill y DU, wrth i fesurau brys gael eu cyflwyno i arafu lledaeniad y Coronafe…

Gweld mwy >