res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Adolygiad Thematig Trais yn erbyn Menywod a Genethod

Mae ‘Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Genethod’ yn flaenoriaeth allweddol yn y Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu ar gyfer De Cymru. Er cydnabod y gallai’r mathau hyn o gam-drin a thrais hefyd effeithio ar ddynion a bechgyn, mae’n parhau’n wir bod menywod yn dioddef yn anghymesur o safbwynt nifer y digwyddiadau a’u difrifoldeb.

Canfu Arolygiad Troseddu Prydain fod ymron i un o bob tair menyw wedi dioddef cam-drin domestig rywbryd yn ystod eu bywydau a bod un o bob pum menyw wedi dioddef rhyw fath o drais rhywiol.    Ymhellach, menywod sydd i gyfrif am 89% o’r rhai sydd wedi profi pedwar neu fwy o ddigwyddiadau trais domestig.

Dechreuodd yr adolygiad thematig Trais yn erbyn Menywod a Genethod fis Gorffennaf 2013 a pharhaodd dros bum mis.  Dyma’r broses adolygu thematig gyntaf i Heddlu De Cymru ei chyflawni.

Roedd y broses yn cynnwys:

 • Digwyddiad Ymgysylltu â Phartneriaid Cam-drin yn y Cartref gydag ymarferwyr mewnol ac allanol sy’n gweithio ar draws De Cymru. Cadeiriwyd gan y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu.
 • Cyfarfod o gwmpas y bwrdd â Phrif Weithredwyr Cymorth i Fenywod Cymru a Phrif Weithredwyr Grwpiau Cymorth i Fenywod lleol, gyda’r Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol ar gyfer Troseddau Arbenigol yn cyd-gadeirio.
 • Cyfarfod â dioddefwyr cam-drin domestig a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio â hwy.
 • Sesiwn ar drais yn erbyn menywod a genethod gydag uwch arweinwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio o fewn y sector Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
 • Archwilio’r data a’r wybodaeth fewnol ar ddulliau Heddlu De Cymru o ymdrin â thrais yn erbyn menywod a genethod.
 • Cyfarfod â ‘chyfeillion beirniadol’ (arbenigwyr ym maes trais yn erbyn menywod a genethod) i drafod ein sefyllfa, ein hargymhellion a’n sialensiau dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu.Roedd y trafodaethau â phartneriaid ac arbenigwyr allanol ar sail prif amcanion y Cynllun Heddlu aGostwng Troseddu, sef:
  • Gostwng lefelau diffyg adrodd
  • Gostwng difrifoldeb trais yn erbyn menywod a genethod
  • Gweithio’n fwy effeithiol â phartneriaid
  • Gwella cymorth i ddioddefwyr
  • Gwella dadansoddi materion ‘cuddiedig’ parthed trais yn erbyn menywod a genethod

Roedd y broses yn amlygu’r gwaith cadarnhaol mae Heddlu De Cymru’n parhau i’w wneud a pharch uchel yr asiantaethau partner i waith yr heddlu.  Dangosai ymrwymiad gwirioneddol uwch swyddogion ac aelodau staff Heddlu De Cymru i fod yn agored i’w herio er mwyn gwella, lle bynnag y gellid, er budd dioddefwyr.  Mae’r adolygiad hefyd wedi amlygu pa mor gymhleth yw darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i ddioddefwyr mathau mor ddifrifol o gam-drin a thrais.

Roedd y canfyddiadau cyffredinol yn amlygu’r prif faterion y dylai Heddlu De Cymru eu hystyried ar gyfer y dyfodol er mwyn cyflawni amcanion blaenoriaeth y Comisiynydd o fewn y Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu o ‘fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a genethod’. Mae ein hadolygiad thematig cynhwysfawr ar drais yn erbyn menywod a genethod o fewn Heddlu De Cymru wedi arwain at ddatblygu’r cynllun ar y cyd hwn. Rydym yn awyddus i gyflawni’n gadarnhaol y camau a nodir yn y cynllun er mwyn gweithio i atal trais yn erbyn menywod a genethod a chynnig yr ymateb gorau posibl i ddioddefwyr.

I weld y Cynllun Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Genethod, gweler isod: (The South Wales Police Plan for Tackling Violence against Women and Girls 2014 -17)

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >