Resize Text:

Switch to:

Hygyrchedd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ceisio gwneud ein gwefan yn hygyrch i bawb sy'n ymweld â hi ni waeth beth fo lefel eu sgiliau, eu gallu technegol na'u hanabledd. Mae hyn yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus 2018. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu yn anghyfreithlon wrth ddarparu ein gwasanaeth ac rydym yn gwneud yr addasiadau priodol yn unol â hynny.

Pa mor hygyrch yw'r wefan?
Mae ein gwefan gyfredol wedi bod yn weithredol ers mis Mawrth 2019

Mae ein gwefan gyfredol yn cydymffurfio'n rhannol â safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1AA. Rhestrir yr elfennau rydym wedi'u nodi i'w datblygu ymhellach isod:

  • Dogfennau: Mae rhai dogfennau hanesyddol ar ffurf PDF. Maent yn hygyrch i'w darllen o hyd ond nid ydynt yn ddarllenadwy gyda meddalwedd darllen sgrin (nid oes angen newid dogfennau cyn 23 Medi 2018) – rheoliad 1.1.1
  • Iaith: Rydym ond yn cynnig y wefan yn Gymraeg a Saesneg oherwydd gall Google Translate ddarllen y wybodaeth ar wefan sy'n cydymffurfio o ran hygyrchedd – rheoliad 3.1.1
  • Iaith a Ddefnyddir: Er bod pob ymdrech wedi cael ei wneud i sicrhau nad yw ymadroddion na jargon wedi cael eu defnyddio, mae'n bosibl y bydd rhai achosion lle y bydd y rhain yn bresennol – rheoliad 3.1.2

Gwybodaeth Adborth a Chysylltu
Rydym yn croesawu adborth am ymarferoldeb a hygyrchedd y wefan; os hoffech gysylltu â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn perthynas â hyn, neu os hoffech fanylion mewn fformat gwahanol megis print mwy o faint, cysylltwch â ni drwy'r dulliau canlynol:

E-bost: commissioner@south-wales.police.uk

Ffôn: 01656 869366

Post: Tŷ Morgannwg, Pencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU

Gwirio hygyrchedd y wefan
Diweddarwyd y datganiad hwn ym mis Mai 2021.

Rydym yn gweithio'n galed i gywiro'r materion nad ydynt yn cydymffurfio a'r nod yw cywiro'r rhain yn ystod 2021/22 fel rhan o'n gwaith i adnewyddu cynnwys a strwythur y wefan.

Y newyddion diweddaraf

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >

Cyllid wedi'i sicrhau i barhau â gwaith atal trais hanfodol ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y bydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael tair blynedd arall o gyllid i barhau â gwaith hanfodol i f…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn nodi'r Diwrnod o Fyfyrdod (23 …

Ddwy flynedd yn ôl gosodwyd cyfyngiadau symud ar Dde Cymru, ynghyd â gweddill y DU, wrth i fesurau brys gael eu cyflwyno i arafu lledaeniad y Coronafe…

Gweld mwy >