res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn gymwys i www.southwalescommissioner.org.uk

Mae tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymrwymedig i wneud y wefan hon yn un hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Rydym am i gymaint o bobl â phosibl ddefnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

* newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau

* chwyddo'r deunydd ar y sgrin hyd at 300% heb i'r testun ddiflannu oddi ar y sgrin

* gwe-lywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

* gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA and VoiceOver)

* Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

* Mae cyngor ar gael gan AbilityNet (Byd digidol sy'n hygyrch i bawb.| AbilityNet) ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os bydd angen gwybodaeth arnoch ynghylch y wefan hon mewn fformat gwahanol, megis ar ffurf PDF, print bras, hawdd ei darllen, recordiadau sain neu ar ffurf braille hygyrch, neu os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

* E-bost: Commissioner@south-wales.police.uk

* Ffoniwch: 01656 869366

* Tŷ Morgannwg, Pencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr, CF313SU

* Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu'n ôl â chi mewn 10 diwrnod.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) (https://eass-ws.custhelp.com/app/home) .

Statws Cydymffurfiaeth

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1. (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1 (w3.org) Rhestrir yr elfennau rydym wedi'u nodi i'w datblygu ymhellach isod:

Diffyg cydymffurfiaeth â'r rheoliadau hygyrchedd

* Dogfennau WCAG 1.1.1: Mae rhai dogfennau hanesyddol ar ffurf PDF. Maent yn hygyrch i'w darllen o hyd ond nid ydynt yn ddarllenadwy gyda meddalwedd darllen sgrin (nid oes angen newid dogfennau cyn 23 Medi 2018)

* WCAG 1.1.1 Cynnwys heb Destun - nid yw'r logo Twitter sy'n ymddangos ar y wefan yn cynnwys testun amgen.

* WCAG 2.1.1 Bysellfwrdd - nid yw'r acordiynau ar y dudalen 'Gwneud cwyn' yn hygyrch gyda bysellfwrdd.

* WCAG 2.2.2 Oedi, Stopio, O'r golwg - ni ellir oedi'r carwsél ar y dudalen Hafan ar hyn o bryd.

Rydym yn gweithio drwy'r holl ddogfennau PDF er mwyn sicrhau eu bod yn ddarllenadwy gyda meddalwedd darllen sgrin ac yn gweithio i wneud newidiadau technegol i fynd i'r afael â materion eraill o ddiffyg cydymffurfiaeth. Disgwylir i'r darn hwn o waith gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth, 2023.

Rydym yn comisiynu gwefan newydd y disgwylir iddi gael ei chwblhau yn ystod yr haf (2023). Bydd y wefan yn cael ei chreu o'r newydd - mae hygyrchedd yn ofyniad allweddol yn y contract a'r nod yw y bydd y wefan newydd yn cydymffurfio'n llawn â rheoliadau.

Llunio'r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei lunio gyntaf ym mis Mai 2021 a'i adolygu ddiwethaf ym mis Chwefror 2023.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ym mis Chwefror 2023 yn dilyn archwiliad gan Wasanaethau Digiol y Llywodraeth a nododd faterion diffyg cydymffurfiaeth penodol. 

Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngor…

Gweld mwy >