res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Newyddion

22/09/2023

Teyrnged i'r swyddogion a fu farw cyn Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (dydd…

Ddydd Sul, 24 Medi, bydd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymuno â chynulleidfa o 1,000 o bobl yn y New Theatre, Caerdydd ar gyfer 20fed Diwrnod…

Gweld mwy >
14/09/2023

Alun yn cerdded 22 milltir i gefnogi Gwobr Dug Caeredin

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cwblhau Taith Gerdded 22 milltir Gŵyr i godi arian fel bod mwy o bobl ifanc yn gallu cymryd rhan yng Ngwobr Dug C…

Gweld mwy >
06/09/2023

Alun Michael yn ymateb i alwad pryfoclyd i wynebu her Taith Gerdded Gŵyr

Mae galwad wedi mynd allan i drigolion Cymru gymryd rhan yn Nhaith Gerdded Gŵyr i gefnogi pobl ifanc sy'n cymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin (DofE)

Atebodd Alun Michael…

Gweld mwy >
22/08/2023

Partneriaeth i Roi Cyfleoedd Newydd i Wirfoddolwyr Ieuenctid yr Heddlu yn Ne Cym…

Mae Heddlu De Cymru wedi ffurfio partneriaeth â Chyngor Cymru y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol i wella'r ffordd y caiff cynllun Gwirfoddolwyr Ieuenctid yr Heddlu ei gy…

Gweld mwy >
28/06/2023

Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cael ei chydnabod am e…

Bob dwy flynedd, mae'r Gymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnigyn cynnal seremoni wobrwyo i anrhydeddu'r menywod ethnig gorau ac amlycaf yng Ng…

Gweld mwy >
22/06/2023

Alun yn Ymweld â Phrosiectau Canol Tref Castell-nedd er mwyn Helpu i fynd i'r af…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael i Ganol Tref Castell-nedd yn ddiweddar i weld sut mae'r gwaith partneriaeth a ariennir gan ei dîm yn helpu i…

Gweld mwy >
11/05/2023

Recriwtiwyd dros 850 o swyddogion newydd i Tim HDC yn ystod y tair blynedd diwet…

Dechreuodd Rhaglen Recriwtio'r Heddlu yn 2019, gyda Llywodraeth y DU yn anelu at recriwtio 20,000 o swyddogion ychwanegol ledled heddluoedd Cymru a Lloegr.

Dros y tair b…

Gweld mwy >
08/03/2023

Mae Emma Wools yn esbonio sut yn union y mae'r Glasbrint ar gyfer Menywod yn ‘hy…

#HyrwyddoTegwch #DRhM2023

Dyma Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a'r Uwch-swyddog sy'n Gyfrifol am y Glasbrint ar gyfer Cyfiawnder Menywod y…

Gweld mwy >
27/02/2023

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru yn chwilio am recriwtiaid i ymuno â g…

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi agor y ffenestr recriwtio ar gyfer Cadeiryddion gyda Chymwysterau Cyfreithiol ac Aelodau Panel Annibynnol. Mae'r dd…

Gweld mwy >
23/01/2023

PCSOs o Dde Cymru yn cael eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

Llongyfarchiadau mawr i ddau PCSO o Dde Cymru a oedd ymhlith yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yr wythnos diwethaf.

Ar noson lwyddiannus i PCSOs De Cymru, e…

Gweld mwy >
04/01/2023

Alun Michael yn cyfarfod SPARKS ifanc a disglair mewn Ysgol yng Nghaerdydd

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn ôl i'r ysgol ddydd Llun, 19 Rhagfyr.


Aeth i Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd ynghyd â P…

Gweld mwy >
20/12/2022

Gweithwyr ieuenctid ledled De Cymru wedi mynychu Seminar Stopio a Chwilio

Cynhaliodd Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru seminar ymwybyddiaeth o stopio a chwilio ddydd Iau, 8 Rhagfyr.

Cynhaliwyd y seminar yn Jersey Marine, Abertawe …

Gweld mwy >


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >