res
Newid maint testun:

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona yn Westminster

Wedi'i ddiweddaru: 28/11/2023

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a Chyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC), a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gynadledda QEII yn Westminister yn gynharach y mis hwn.

Roedd yn gyfle i arddangos gwaith Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru o flaen cynulleidfa o bobl sy'n gweithio ym maes plismona ledled y DU.

Yn ystod y cyflwyniad cyflym 15 munud o hyd a gadeiriwyd gan y gyflwynwraig newyddion o ITV Julie Etchingham, gwnaethant dynnu sylw at rai o'r cyflawniadau nodedig yng Nghymru, gan egluro sut mae partneriaeth wirioneddol a chydweithrediad rhwng asiantaethau ar bob lefel llywodraethu wedi bod yn allweddol wrth fynd ati i ennyn mwy o hyder ac ymddiriedaeth ym maes plismona.

Cafodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ei gyfweld y tu allan i'r Ganolfan Gynadledda a dywedodd: "Cafodd yr araith gan Yvette Cooper, yr Ysgrifennydd Cartref Cysgodol gryn argraff arnaf, wrth iddi bwysleisio pwysigrwydd plismona yn y gymdogaeth, a'i rôl hanfodol i ddatrys problemau ar lefel leol.

"Wrth gwrs, roedd ei safbwyntiau'n adleisio'r teimladau yma yn Ne Cymru lle mae'r Prif Gwnstabl Jeremy Vaughan a minnau wedi gwneud ymrwymiad i blismona yn y gymdogaeth am yr union reswm hwn.

"Roedd yn gyfle arbennig i roi cipolwg ar yr hyn rydym wedi ei gyflawni yng Nghymru i bobl, megis lansio ein Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth a'i roi ar waith."


Comisiynydd a'i Ddirprwy ar y llwyfan yn yr Uwchgynhadledd


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >