res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Wedi'i ddiweddaru: 06/02/2024

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ddiweddar.

Ymunodd ei Ddirprwy, Emma Wools, ag ef ar yr ymweliad a ddechreuodd â chyflwyniad i ‘rygbi trefol’ - brand newydd o hoff gamp y genedl sydd wedi cyfrannu at ostyngiad o 50% mewn achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn rhai o ardaloedd.

Mae 'TACKLE After Dark' yn brosiect sy'n cael ei ariannu'n llawn gan y Comisiynydd ac yn gynnyrch partneriaeth rhwng tîm Plismona yn y Gymdogaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn Heddlu De Cymru, Cymorth i Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a'r Gweilch yn y Gymuned.

Mae'n lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ymgysylltu â phobl ifanc ar nosweithiau tywyll yn y gaeaf mewn lleoedd fel meysydd parcio, lle mae grwpiau'n dueddol o ymgynnull.

Mae cannoedd o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn y sesiynau wythnosol ers iddynt lansio ym mis Hydref.

Caiff y sesiynau hyn eu cynnal gan hyfforddwyr cymwys sy'n defnyddio rygbi i addysgu sgiliau bywyd hanfodol fel cyfathrebu, datrys problemau, gwneud penderfyniadau a rheoli amser â'r nod o feithrin hunan-barch ac annog y cyfranogwyr i wneud dewisiadau bywyd cadarnhaol.

Dywedodd y Comisiynydd, Alun Michael: "Yn aml iawn rydym yn siarad am bobl ifanc fel troseddwyr, ond yn aml y gwir yw mai nhw yw'r dioddefwyr y mae ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi effeithio arnynt. Mae er budd pawb i oresgyn hyn ac ymgysylltu â phobl ifanc a'u helpu.

"Rwy'n falch o allu ariannu dull mor gyfoes ac arloesol o fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae chwaraeon yn ffordd wych o weithio gyda phobl ifanc ac mae'r bartneriaeth hon yn cyflwyno rygbi mewn ffordd sy'n hygyrch ac yn berthnasol i bawb, gan roi cyfle i'r sawl syn cymryd rhan ddatblygu fel unigolion ar yr un pryd."

 

Yn y llun o'r chwith i'r dde: Rhingyll Daniel Parry, Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Pen-y-bont ar Ogwr, y Comisiynydd Alun Michael, y Dirprwy Gomisiynydd Emma Wools, Gemma Shore, Gweithiwr Ieuenctid Allgymorth, Cymorth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a Kyle Tucker, y Gweilch yn y Gymuned.


Yn y llun o'r chwith i'r dde: Rhingyll Daniel Parry, Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Pen-y-bont ar Ogwr, y Comisiynydd Alun Michael, y Dirprwy Gomisiynydd Emma Wools, Gemma Shore, Gweithiwr Ieuenctid Allgymorth, Cymorth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a Kyle Tucker, y Gweilch yn y Gymuned.


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >