Resize Text:

Switch to:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn penodi dirprwy

Wedi'i ddiweddaru: 01/06/2021

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi ailbenodi Emma Wools i fod yn Ddirprwy iddo am y tair blynedd nesaf.

Ailbenodwyd Emma, sydd wedi gwasanaethu fel dirprwy i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ers 2016, yn dilyn cymeradwyaeth gan Banel Heddlu a Throseddu De Cymru yn ystod eu cyfarfod ym Merthyr ddydd Mawrth 1 Mehefin 2021.

Ar hyn o bryd, hi yw Arweinydd Gweithredol Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym meysydd bregusrwydd a thrais yn erbyn menywod a merched, yn ogystal â chwarae rôl genedlaethol allweddol wrth leihau'r nifer o droseddwyr benywaidd, a chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Wrth siarad am gael ei hailbenodi fel Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, dywedodd Emma:

“Rwyf wrth fy modd o gael y cyfle i wasanaethu cymunedau De Cymru am dair blynedd arall ac edrychaf ymlaen at gefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wrth i ni weithio gyda'n gilydd tuag at gyflawni'r blaenoriaethau a nodir yng Nghynllun yr Heddlu a Throseddu.

“Mae ein gwaith dros y blynyddoedd diwethaf, gyda Heddlu De Cymru a'n partneriaid, yn rhywbeth rwy'n falch iawn ohono; mae mentrau megis Braenaru Merched, y rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd a’n gwaith cydweithredol ynghylch trais yn erbyn menywod a merched yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’n cymunedau. Fodd bynnag, gwyddom fod llawer o waith i'w wneud o hyd ac rydym yn ystyried adeiladu ar y sylfeini cadarn a sefydlwyd a byddwn yn ymdrechu i wella'r gwasanaethau a ddarperir ymhellach, gan ymateb yn effeithiol i'r galw sy'n esblygu.”

Arferai Emma fod yn Bennaeth Integreiddio’r Gwasanaeth Troseddwyr, sef y rôl arwain gyntaf yng Ngwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi Cymru sy'n gyfrifol am Garchardai’r Sector Cyhoeddus, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a phartneriaethau.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael:

“Mae Emma wedi gweithio’n galed fel Dirprwy i mi ac mae ei chymorth wedi bod yn amhrisiadwy, nid yn unig i mi yn bersonol ond hefyd i’n partneriaid ledled De Cymru ac yn genedlaethol. Mae'n hyfryd cael y cyfle i weithio gydag Emma unwaith eto, gan ein galluogi i adeiladu ar ein llwyddiannau hyd yma a chefnogi cymunedau diogel, hyderus a gwydn ymhellach.

“Hoffwn ddiolch i Banel yr Heddlu a Throseddu am roi eu hyder a’u cefnogaeth unfrydol i’m hargymhelliad i ailbenodi Emma yn Ddirprwy i mi am dair blynedd arall; mae'n tystio i'r parch mawr sydd gan bobl tuag ati.”
Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >