res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Wedi'i ddiweddaru: 06/02/2024

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti casineb hiliol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Croesawodd westeion i ddigwyddiad ym mhencadlys yr heddlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr i nodi lansiad swyddogol menter StreetSnap.

Nod StreetSnap yw helpu i glirio'r strydoedd o graffiti casineb, a nodi achosion o hiliaeth a homoffobia. Mae'r ap yn cael ei ddefnyddio gan amrywiaeth o bobl sy'n gweithio ar y strydoedd megis swyddogion yr heddlu, gweithwyr ieuenctid a swyddogion tai. Os byddant yn canfod graffiti, poster neu sticer sarhaus, gallant ddefnyddio'r ap i dynnu llun o'r deunydd. Caiff hwn ei anfon i'r heddlu a'r timau glanhau strydoedd a all fynd yn syth i'r lleoliad a chael gwared arno.

Nododd y digwyddiad lansio ddiwedd cynllun peilot llwyddiannus ym Maesteg ynghyd â'r broses o gyflwyno'r fenter ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Dyfeisiwyd StreetSnap gan Lella Nouri, athro cyswllt troseddeg ym Mhrifysgol Abertawe, a chafodd ei dreialu gan Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr sy'n gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Yn dilyn peilot llwyddiannus ym Maesteg, mae bellach yn cael ei roi ar waith ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd y Dirprwy Gomisiynydd Emma Wools: "Fel rhywun o dreftadaeth hil gymysg, rwyf wedi wynebu ymddygiadau hiliol a gwahaniaethol. Rwy'n gwybod sut deimlad yw cael eich targedu, a gallaf ddweud wrthych fod gweld graffiti hiliol yn brifo. Mae'n ein hatgoffa'n barhaus o'r rhagfarn a chasineb sy'n bodoli yn ein cymdeithas a gall arwain at deimladau o ofn, pryder, ac ansicrwydd. Mae'n gwneud i chi gwestiynu eich diogelwch a'ch ymdeimlad o berthyn. Ni ddylai neb orfod wynebu hynny lle maent yn byw, yn gweithio, neu'n ymweld.

"Mae gennym gyfrifoldeb ar y cyd i fynd i'r afael â hiliaeth a homoffobia drwy ddull gwir bartneriaeth. Fel y mae StreetSnap yn ei brofi, mae cydweithio'n cryfhau ein gallu i gydlynu ac alinio ein hymdrechion ar y cyd ym mhob sector ac asiantaeth.

"Dyma pam y mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol lleol yn allweddol, pam y mae Pen-y-bont ar Ogwr ar y trywydd cywir i gyflawni amcanion y Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth, a pham y mae awdurdodau lleol ledled y DU yn ceisio efelychu'r hyn sy'n digwydd yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Hoffwn longyfarch pawb dan sylw.”


Llun: Y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Emma Wools yn siarad yn y digwyddiad lansio yn ddiweddar.


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >