Resize Text:

Switch to:

Dydd y Cofio 2020 Dylech barhau i ddilyn canllawiau cyfredol COVID-19 Llywodraeth Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 11/11/2020

11 Tachwedd yw Dydd y Cofio. Bydd digwyddiadau i nodi'r diwrnod yn wahanol i ddigwyddiadau'r gorffennol o ganlyniad i'r argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus. Wrth i'r genedl baratoi i ddangos ei pharch ar yr achlysur, rydym yn atgoffa ein cymunedau bod modd iddynt wneud hynny gan ddilyn cyfyngiadau cyfredol COVID-19 ar yr un pryd.

Wrth siarad cyn Dydd y Cofio 2020, dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Ymunodd Prydain yn y Rhyfel Byd Cyntaf ar 4 Awst 1914, ar ôl i'r Almaen ymosod ar Wlad Belg. Roedd yn rhyfel na welwyd ei debyg o'r blaen. Bu miliynau yn ymladd, a bu farw miliynau. Roedd cannoedd o swyddogion o'n heddluoedd rhagflaenol, sef heddluoedd Morgannwg, Caerdydd, Abertawe, Merthyr a Chastell-nedd, yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog. Bu farw 90 o swyddogion. Cafodd llawer eu hanafu. Cafodd rhai eu cydnabod am eu dewrder. Ar 11 Tachwedd, rydym yn dathlu diwedd yr ymladd, ar y diwrnod hwnnw yn 1918.

“Wrth i ni feddwl am ddangos ein parch ar Ddydd y Cofio yn 2020, rydym yn ymwybodol y bydd pethau'n wahanol iawn. Mae'r cyfyngiadau yn sgil COVID-19 yn parhau i amharu ar ein gweithgareddau dyddiol arferol a chyfyngu arnynt, ond mae'n bwysig iawn ein bod yn cofio pam bod angen gwneud hyn – mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i gadw pobl yn ddiogel, osgoi'r haint a diogelu'r GIG.

“Bob blwyddyn daw ein swyddogion a'n staff at ei gilydd ym Mhencadlys Heddlu De Cymru, ynghyd ag aelodau teuluoedd cydweithwyr sydd wedi colli eu bywydau yn drasig, i gofio'r bobl hynny sydd wedi marw wrth wasanaethu. Eleni, byddwn yn nodi Dydd y Cofio eto, ond mewn ffordd fwy tawel na'r arfer. Byddaf yn ymuno â'r Prif Gwnstabl a'i brif swyddogion i ddangos ein parch.

“Gallwch nodi'r achlysur hwn o hyd yn eich cartref, ar-lein a thrwy ymuno â digwyddiadau a gaiff eu darlledu ar y teledu. Mae'n gyfnod heriol i bob un ohonom, yn arbennig o ystyried ein bod mor gyfarwydd â dod at ein gilydd i anrhydeddu'r bobl hynny sydd wedi marw. Ond hoffwn annog pawb i ddilyn y rheolau a helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu; ni allwn fforddio llaesu dwylo. Byddai hynny'n golygu bod yr holl aberth y mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn ein cymunedau ledled De Cymru wedi'i gwneud hyd yn hyn yn mynd yn ofer.

“Edrychwn ymlaen at ddyfodol pan fydd yn bosibl i ni ddangos ein parch gyda'n gilydd unwaith eto mewn digwyddiadau ar draws ein cymunedau...er cof amdanynt.”
Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >