res
Newid maint testun:

Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cael ei chydnabod am ei harweinyddiaeth.

Wedi'i ddiweddaru: 28/06/2023

Bob dwy flynedd, mae'r Gymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnigyn cynnal seremoni wobrwyo i anrhydeddu'r menywod ethnig gorau ac amlycaf yng Nghymru.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Rwy'n hynod falch bod gwaith pwysig Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi cael ei gydnabod gyda Gwobr Cyflawniad Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig am Arweinyddiaeth.

“Mae ei hangerdd a'i hymroddiad yn ysbrydoledig - mae'n arwain drwy esiampl ac yn fodel rôl i bob menyw a merch, yn enwedig y rheini sydd o gefndir ethnig lleiafrifol.

“I mi, mae hi'n llwyr haeddu'r clod hwn.Mae Emma wedi arwain gwaith blaengar Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru a gafodd ei lansio fis Medi diwethaf ac Emma yw Uwch Swyddog Cyfrifol Glasbrint Cyfiawnder Troseddol i Fenywod, sydd â'r nod o wella profiad a chanlyniadau'r system cyfiawnder troseddol i bob menyw.

“Mae gwaith Emma yn amlwg yn helpu i lunio System Cyfiawnder Troseddol decach, fwy amrywiol a chynhwysol yng Nghymru a bydd ei chyfraniadau yn cael eu gerthfawrogi am flynyddoedd i ddod gan bobl Cymru”

Cafodd Emma ei henwebu gan Karin Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Diogelwch Cymunedol, Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Emma Wools:

“Rwy'n falch dros ben o gael y wobr hon am Arweinyddiaeth ac mae wedi bod yn anrhydedd yn broffesiynol ac yn bersonol o gael bod ymhlith cymaint o fenywod talentog ac ysbrydoledig.

“Mae'r wobr yn cydnabod y gwaith rwy'n ymwneud ag ef gyda llawer o gydweithwyr sy'n rhannu fy angerdd am System Cyfiawnder Troseddol gwrth-hiliol yng Nghymru.

“Mae gennym her fawr o'n blaenau, ond mae gennym bobl anhygoel yn gweithio tuag at nodau pwysig iawn ac rwy'n hyderus y gallwn newid pethau i gymunedau lleiafrifoedd ethnig ledled Cymru.

“Hoffwn ddiolch a chymeradwyo gwaith y Gymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig sy'n rhoi llwyfan arbennig i fenywod lleiafrifoedd ethnig i ddathlu cyflawniadau ac ysbrydoli eraill.”

Gwobrau Cymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig

Cynhaliwyd seremoni 2023 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd yn ddiweddar.

Sefydliad elusennol yw Cymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig a arferai gael ei adnabod fel Gwobr Cyflawniad Menywod Asiaidd Cymreig. Ei nod yw creu rhwydwaith o fenywod a merched o gefndir ethnig lleiafrifol yng Nghymru i ddarparu unigolion disglair ac ysbrydoledig i genedlaethau heddiw a chenedlaethau'r dyfodol.

Cafodd y llun ei rannu gan Chwarae Teg a noddodd y categori Gwobr Rheolaeth ac Arweinyddiaeth.

 


Emma Wools, Deputy Police and Crime Commissioner, is recognized for her leadership


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >