Resize Text:

Switch to:

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 07/11/2019

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i 31 Hydref 2019 am gyfnod o bedair blynedd.

Mae rôl Aelod o’r Panel yn un bwysig a heriol a disgwylir i Aelodau feddu ar safonau uchel o ran integriti personol ar bob achlysur ac i barchu eraill. Rhaid bod ymgeiswyr yn byw yn ardal Heddlu De Cymru.

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd gan bob ardal o’r heddlu er mwyn cynnig cymorth a her mewn perthynas â phenderfyniadau a gweithredoedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae’n ofynnol bod Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ymgynghori â’r Panel am y cynllun strategol ar gyfer heddlua lleol,  yn ogystal â lefel y dreth gyngor sydd ei hangen i gefnogi cyllideb heddlua lleol, a phenodi Prif Gwnstabl. Disgwylir i Aelodau Cyfetholedig Annibynnol, drwy eu gwybodaeth a’u profiad, wella gallu’r Panel i chwarae ei rôl yn effeithiol.

Bydd yr ymrwymiad gofynnol oddi wrth Aelod Cyfetholedig Annibynnol yn dibynnu ar y rhaglen waith a gaiff ei chymeradwyo gan y Panel, ond yn nodweddiadol bydd cyfartaledd o bump o gyfarfodydd y flwyddyn. Caiff cyfarfodydd eu cynnal yn ystod oriau swyddfa arferol ym Merthyr Tudful, ond mae’n bosibl y byddant yn cael eu cynnal mewn lleoliadau amrywiol ledled ardal De Cymru. Does dim cyflog am y rôl, ond mae lwfans yn daladwy.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5pm ddydd Gwener 29 Tachwedd 2019. Rhagwelir y bydd cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 16 Rhagfyr ym Merthyr Tudful.

Er mwyn cael pecyn ymgeisio neu am ragor o wybodaeth ewch i:

http://www.merthyr.gov.uk/council/councillors-and-committees/south-wales-police-and-crime-panel/  

Neu cysylltwch â Simon Jones (01685) 725201 neu Michelle Hemmings (01685) 725168 yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – e-bost simon.jones@merthyr.gov.uk
Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd a phartneriaid lleol yn sicrhau bron £1.5m ar gyfer Strydoedd Mwy …

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru Alun Michael a'i dîm wedi llwyddo yn eu cais am gyllid gwerth bron £1.5 miliwn i gyflwyno cyfres o fent…

Gweld mwy >

Datgelu lleoliad y Ganolfan Breswyl gyntaf arloesol i Fenywod

  • Bydd y safle yn Abertawe yn treialu ffordd newydd arloesol o fynd i'r afael ag aildroseddu ymhlith menywo
  • Bydd menywod lleol yn cael eu dargyfeirio…
Gweld mwy >

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >