res
Newid maint testun:

Mae aelodau Young Voices yn mynd y tu ôl i'r llenni ym mhencadlys yr heddlu

Wedi'i ddiweddaru: 06/02/2024

Cafodd aelodau o fenter Sgwrs Lleisiau Ifanc Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu brofiad arbennig ym Mhencadlys yr Heddlu yn ddiweddar.

Cawsant weld y tu ôl i'r llen ym maes plismona a oedd yn cynnwys arddangosiadau gan swyddogion sy'n gyfrifol am y system adnabod wynebau, arfau tanio a dronau yn ystod eu hymweliad dydd.

Roedd dros ugain o bobl ifanc yn rhan o'r fforwm ieuenctid rhanbarthol wyneb yn wyneb cyntaf a roddodd gyfle hefyd i aelodau uwchgyfeirio pryderon eu cymheiriaid ifanc am blismona ag uwch-arweinwyr y sefydliad. 

Gwnaethant gyfarfod â'r Comisiynydd Alun Michael, yr Uwch-arolygydd Tom Moore ac arweinwyr strategol tîm y Comisiynydd. Roedd Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru hefyd yn bresennol i gyfarfod â nhw.

Dywedodd y Rheolwr Ymgysylltu Sarah Mahon: "Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus - hoffwn ddiolch i bawb a helpodd i wneud iddo ddigwydd, ac yn enwedig y swyddogion a roddodd amser o'u diwrnodau prysur i roi arddangosiadau ac i ateb cwestiynau.

"Prif nod y digwyddiad oedd gwrando ar eu barn am blismona, boed yn gadarnhaol neu'n wael. Byddant yn cael eu gwahodd yn ôl i'n gweld ym mis Chwefror er mwyn i ni allu rhannu'r hyn y gallom ei wneud mewn ymateb i'r hyn y gwnaethant ei ddweud wrthym."

Menter ar y cyd rhwng tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru yw Sgwrs Lleisiau Ifanc a chafodd ei lansio yn 2021 i dargedu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a bod ganddynt ddylanwad.

 Ers i'r fenter gael ei lansio, mae dros 2,000 o bobl ledled De Cymru wedi rhannu eu hadborth â ni. Wyddoch chi am unrhyw un a hoffai ymuno â Sgwrs Lleisiau Ifanc? Ewch i dudalen benodol lleisiau ifanc ar Bob am fwy o wybodaeth.


Detholiad o luniau o'r digwyddiad ym Mhencadlys yr Heddlu, gan gynnwys aelodau o'r Lleisiau Ifanc a'r Comisiynydd.


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >