res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Transparency

Cydweithrediad

Mae adrannau 22A i 23I o Ddeddf yr Heddlu 1996 (fel y'i diwygiwyd) (y Ddeddf) yn nodi'r darpariaethau ar gyfer gwneud cytundebau cydweithio gan heddluoedd a chyrff plismona lleol fel modd o gyflwyno gwasanaethau plismona mwy effeithlon ac effeithiol. 

Mae adran 23A o'r Ddeddf yn galluogi dau neu fwy o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i wneud Cytundeb mewn perthynas â darparu gwasanaethau cymorth ar y cyd. Mae "cymorth" yn cynnwys darparu safleoedd, cyfarpar, staff a chyfleusterau.

Mae Comisiynydd De Cymru yn gweithio gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eraill yng Nghymru drwy'r Grŵp Plismona Cymru Gyfan ar faterion cydweithio, ac mae hefyd yn craffu ar yr holl drefniadau cydweithio ac yn sicrhau atebolrwydd ar eu cyfer. 

Ar 26 Mawrth 2014, cymeradwyodd y grŵp Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a oedd yn nodi sut y byddai trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd ar y cyd ar gyfer trefniadau plismona cydweithredol yn cael eu cynnal.

Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol Tarian

Tarian yw ymateb heddluoedd De Cymru i droseddau difrifol a chyfundrefnol ar draws ffiniau, ac mae wedi bod yn weithredol am dros 15 mlynedd ac mae'n cael ei staffio gan heddluoedd De Cymru, Dyfed Powys a Gwent, yn ogystal ag asiantaethau eraill megis Gwasanaeth Erlyn y Goron a Chyllid a Thollau EM. Mae Tarian yn gweithio'n barhaus er mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel rhag troseddau difrifol a chyfundrefnol ar draws ffiniau, gan fynd ar ôl y troseddwyr dan sylw a tharfu ar eu gweithredoedd, ac adennill yr asedau sy'n deillio o'u gweithgarwch troseddol.

Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU)

Sefydlwyd WECTU yn 2006 a chreodd un Gangen Arbennig i Gymru gyfan. Mae ei chylch gwaith yn cwmpasu terfysgaeth ryngwladol ac eithafiaeth ddomestig ac mae'n cael ei llywio gan Strategaeth Gwrthderfysgaeth y Llywodraeth a elwir yn CONTEST. Mae WECTU yn gweithio gyda'r cyhoedd a phartneriaid i nodi a thargedu terfysgwyr ac eithafwyr a tharfu ar eu gweithredoedd, a'i nod yw cadw cymunedau De Cymru yn ddiogel.

Yr Uned Arfau Tanio ar y Cyd

Sefydlwyd yr Uned Arfau Tanio ar y Cyd er mwyn darparu cronfa fwy a mwy cadarn o arbenigwyr arfau tanio ar draws de Cymru. Mae sefydlu'r uned ar y cyd wedi creu arbedion effeithlonrwydd drwy gaffael a hyfforddiant ac mae'n sicrhau bod pob swyddog arfau tanio ledled y rhanbarth wedi'i hyfforddi ac yn cael ei ddefnyddio yn yr un ffordd.

Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd

Yn 2009, cytunodd Heddluoedd Gwent a De Cymru i sefydlu darpariaeth Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd, sef y cyntaf o'i bath yng ngwasanaeth yr heddlu yng Nghymru a Lloegr, ac mae wedi arwain at roi llai o waith ar gontract, mwy o arbedion maint, gwell perfformiad, mwy o arbenigo a chyfleoedd gwell i staff ddatblygu.

Uned Ymchwilio Gwyddonol ar y Cyd (JSIU)

Mae'r cyfleuster hwn wedi galluogi heddluoedd De Cymru, Dyfed Powys a Gwent i gynyddu capasiti, gwydnwch ac amrywiaeth o wasanaethau sydd eu hangen ar gyfer ymchwiliadau a gwasanaethau fforensig a gwyddonol.

Caffael

Mae Caffael ar y Cyd wedi galluogi heddluoedd De Cymru i wella effeithlonrwydd a chyflawni arbedion maint yn yr holl weithgareddau caffael.

Gweithdy Cynnal a Chadw Fflyd ar y Cyd

Mae Heddlu De Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi sefydlu cyfleuster ar y cyd ar gyfer gwasanaethau fflyd sy'n darparu cyfleuster cynnal a chadw fflyd cwbl integredig ar y cyd, gan greu arbedion effeithlonrwydd i'r ddau sefydliad.

Y Ganolfan Tri Gwasanaeth

Mae'r Ganolfan Tri Gwasanaeth yn gydweithrediad rhwng Heddlu De Cymru a Chanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Gwasanaethau Tân ac Achub De a Gorllewin Cymru (Ystafell Reoli). At hynny, mae Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnal desg glinigol yn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, ac mae byrddau iechyd Cwm Taf, Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Chaerdydd a'r Fro yn cefnogi gwasanaeth brysbennu iechyd meddwl gan y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus.

Is-adran Gwasanaethau Digidol

Mae heddluoedd De Cymru a Gwent wedi sefydlu Is-adran Gwasanaethau Digidol ar y Cyd er mwyn cyflwyno Strategaeth Gwasanaethau Digidol ar y Cyd. Mae'r prosiect cydweithredol hwn yn rhoi cyfle go iawn i'r ddau heddlu ddatblygu ffyrdd newydd o weithio a'u rhoi ar waith, a chyflwyno gwasanaethau plismona i'n cymunedau.

Prif ffocws y Strategaeth Gwasanaethau Digidol ar y Cyd hon yw sicrhau bod heddluoedd yn darparu gwasanaeth plismona digidol effeithiol i tua 7,000 o swyddogion a staff a thua 2 filiwn o aelodau o'r cyhoedd ledled ardaloedd Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent.

 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >