Resize Text:

Switch to:

Transparency

Contractau a Gwariant

Mae’n ddyletswydd ar y Comisiynydd i gyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth o ganlyniad i’r Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig. Daw’ Daw’r gorchymyn â gwybodaeth ynglŷn â gwariant gan brif swyddog yr heddlu a gwybodaeth ynglŷn â chontractau y mae a wnelo’r prif swyddog â nhw o fewn cwmpas y gofynion i gyhoeddi gwariant. Mae’r wybodaeth ganlynol yn esbonio sut rydym yn cyflawni’r gofynion o ran datgelu.

Contractau a Gwahoddiadau i Dendro

Mae’n ddyletswydd ar y Comisiynydd i gyhoeddi manylion pob contract sydd â gwerth o fwy na £10,000, ynghyd â chopi o bob gwahoddiad i dendro a ddyroddwyd.

Mae gan gronfa ddata Bluelight (BLPD) yr heddlu ar hyn o bryd gyfleuster Rhyddid Gwybodaeth sy’n darparu rhestr o gontractau cyfredol i awdurdodau sy’n aelodau, cyhyd â bod y sefydliad yn cynnal y gronfa ddata.

Ar hyn o bryd mae’r Swyddfa Gartref yn mynnu bod caledwedd a meddalwedd masnachol ‘oddi ar y silff’ yn cael eu prynu drwy fframwaith Sprint II. Mae nifer y contractau pwrpasol ar gyfer Systemau Gwybodaeth felly yn gymharol fach.

Pan fo’r heddlu’n prynu o dan gontract neu fframwaith cydweithredol sy’n cael ei arwain gan sefydliad arall, byddwn yn cyfeirio at y sefydliad arweiniol, a all fod yn llu arall, Gwasanaeth Caffael y Llywodraeth neu’n sefydliad arall yn y sector cyhoeddus . Yn achos contractau risg isel sydd o dan amodau a thelerau’r cyflenwr, nid yw’n fwriad gennym i uwchlwytho telerau ac amodau’r cyflenwr. Dylai’r archeb brynu (sef y contract) gyfeirio at unrhyw delerau o’r fath. Mae Heddlu De Cymru wedi gwneud defnydd sylweddol o e-gaffael ac o ganlyniad, mae gwybodaeth sy’n ymwneud â thendrau yn cael ei gadw o fewn y teclyn e-dendro Bravosolution ac mae dolen i’r wybodaeth wedi ei gynnwys yn nogfen y contract.

Hysbysebu cyfleoedd tendro

Defnyddia Heddlu De Cymru sawl dull i roi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd busnes, gan ddibynnu ar natur a gwerth y cyfle.:

GwerthwchiGymru – menter Llywodraeth Cynulliad Cymru i helpu busnesau bach a chanolig i weithio’n llwyddiannus gyda chleientiaid yn y sector cyhoeddus. Ar ôl cofrestru, gall cyflenwyr weld cyfleoedd tendro, hyrwyddo eu cwmni, cysylltu â sefydliadau cofrestredig yn y sector cyhoeddus a cheisio cyngor.

Cyfnodolyn Swyddogol Dyddiol Tendrau Electronig yr Undeb Ewropeaidd – fersiwn ar-lein Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n rhoi mynediad uniongyrchol at hysbysiadau o weithgarwch tendro dros drothwyon yr Undeb Ewropeaidd

Contrax Weekly UK – mae’n darparu gwybodaeth gyfredol ynglŷn â thendrau a chontractau’r sector cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig.

Mae gwefan Heddlu De Cymru hefyd yn cyfeirio at Sut mae Gwneud Busnes gyda Heddlu De Cymru

Mae manylion pob contract sydd werth mwy na £10,000 ar gael drwy gronfa ddata caffael Bluelight.

Gwahoddiadau i Dendro

Mae copïau o bob gwahoddiad i dendro am gontract y mae disgwyl i’w werth fod dros £10,000 ar gael drwy gronfa ddata caffael Bluelight.

Mae Adran Caffael Heddlu De Cymru yn gyfrifol am reoli gweithgarwch pob tendr a chontract ar gyfer y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl.

 

Gwariant dros £500

2021/22

Adroddiad Gwariant - Mehefin 2021
Adroddiad Gwariant - Mai 2021
Adroddiad Gwariant - Ebrill 2021

2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2015/16

 

Y newyddion diweddaraf

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >

100 Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i’r Heddlu yn cael eu hariannu gan Lywodrae…

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i ddarparu 100 Swyddog Cymorth Cymunedol arall i’r Heddlu er mwyn mynd i’r afael â throseddau a …

Gweld mwy >

Adolygiad annibynnol i helpu i gefnogi cymunedau clos

Mae adolygiad ar y cyd annibynnol yn cael ei sefydlu fel rhan o fesurau i gefnogi cymuned yn Abertawe.

Caiff yr adolygiad ei arwain gan banel tri aelo…

Gweld mwy >