res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Transparency

Contractau a Gwariant

Mae'n ofynnol i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi rhywfaint o wybodaeth i ganiatáu'r cyhoedd i'w dwyn i gyfrif:

Mae'r wybodaeth ganlynol yn esbonio sut rydym yn bodloni'r gofynion datgelu sy'n ymwneud â chaffael nwyddau a gwasanaethau, h.y. “Faint rydym yn ei wario ac ar beth rydym yn ei wario”.

Contractau a Gwahoddiadau i Dendro

Mae dyletswydd ar y Comisiynydd i gyhoeddi manylion pob contract lle mae'r gwerth dros £10,000 ynghyd â chopi o bob gwahoddiad i dendro a gyhoeddwyd.

Mae gan y Bluelight Police Database (BLPD) gyfleuster Rhyddid Gwybodaeth sy'n darparu rhestr o gontractau cyfredol ar gyfer aelod awdurdodau, ar yr amod mai'r sefydliad sy'n cynnal y gronfa ddata. Mae Heddlu De Cymru'n defnyddio BLPD i gyhoeddi copïau o gontractau wedi'u llofnodi.

Pan fydd yr heddlu'n prynu dan gontract ar y cyd neu fframwaith dan arweiniad sefydliad arall, byddwn yn cyfeirio at y prif sefydliad a allai fod yn heddlu arall, Gwasanaeth Caffael y Llywodraeth neu'n sefydliad sector cyhoeddus arall. Pan eir i gontract yn ôl y gofyn sy'n destun llofnod, bydd copïau o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ar BLPD.

Mae Heddlu De Cymru wedi mabwysiadu proses e-gaffael lefel uchel ac o ganlyniad, cedwir gwybodaeth yn ymwneud â gwahoddiadau i dendro yn yr adnodd e-dendro sy'n cael ei adnabod fel edendrocymru edendrocymru: y porth edendro ar gyfer Gwerth Cymru (bravosolution.co.uk). Byddwn yn darparu dolen i ddogfennau ITT bob tro y byddwn yn hysbysebu ein cyfleoedd i dendro.

Ar gyfer caffaeliadau o dan £12,500, lle nad oes contract ar waith, caiff gwerth am arian ei geisio, yn aml trwy ddyfynbrisiau cystadleuol a chaiff archebion prynu eu codi gan ddefnyddio’r amodau a thelerau sydd ynghlwm.

Hysbysebu cyfleoedd i dendro

Mae Heddlu De Cymru yn defnyddio sawl dull o roi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd busnes, yn dibynnu ar natur a gwerth y cyfle:

GwerthwchIGymru – menter Llywodraeth Cymru yw GwerthwchIGymru sy'n helpu BBaChau (busnesau bach a chanolig eu maint) a chyflenwyr eraill i weithio'n llwyddiannus gyda chleientiaid y sector cyhoeddus. Ar ôl cofrestru, gall cyflenwyr edrych ar gyfleoedd i dendro, hyrwyddo'u cwmni, cysylltu â sefydliadau cofrestredig y sector cyhoeddus a gofyn am gyngor.

Hafan | Find a Tender (findatenderservice.co.uk) – defnyddir y gwasanaeth hwn ar gyfer pob cyfle i dendro sydd dros y trothwy presennol (a arferai gael ei adnabod fel OJEU).

Contracts Finder – mae'n darparu gwybodaeth ddiweddar am dendrau a chontractau'r sector cyhoeddus yn y DU.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn y canllaw sydd ynghlwm, "Sut i wneud Busnes gyda Heddlu De Cymru".

Gwahoddiadau i Dendro

Lle y bo'n berthnasol, ac yn dilyn dyfarniad, bydd copïau o ddogfennau gwahoddiad i dendro ar gyfer contractau y disgwylir iddynt fod yn fwy na £12,500 ar gael trwy'r Blue Light Procurement Database.

Mae Gwasanaethau Masnachol a Chaffael ar y Cyd Heddlu De Cymru yn gyfrifol am reoli'r holl weithgarwch ar dendrau a chontractau ar gyfer y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl.

Gwariant dros £500

2023/24

Adroddiad Gwariant - Rhagfyr 2023

Adroddiad Gwariant - Tachwedd 2023

Adroddiad Gwariant - Hydref 2023

Adroddiad Gwariant - Medi 2023

Adroddiad Gwariant - Awst 2023

Adroddiad Gwariant - Gorffennaf 2023

Adroddiad Gwariant - Mehefin 2023

Adroddiad Gwariant - Mai 2023

Adroddiad Gwariant - Ebrill 2023

2022/23

Adroddiad Gwariant - Mawrth 2023

Adroddiad Gwariant - Chwefror 2023

Adroddiad Gwariant - Ionawr 2023

Adroddiad Gwariant - Rhagfyr 2022

Adroddiad Gwariant - Tachwedd 2022

Adroddiad Gwariant - Hydref 2022

Adroddiad Gwariant - Medi 2022

Adroddiad Gwariant - Awst 2022

Adroddiad Gwariant - Gorffennaf 2022

Adroddiad Gwariant - Mehefin 2022

Adroddiad Gwariant - Mai 2022

Adroddiad Gwariant - Ebrill 2022

 

2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2015/16

 

Cyhoeddi Ystadegau ar Berfformiad Talu

Mae'n ofynnol i gyrff sector cyhoeddus ddarparu ystadegau sy'n dangos ein perfformiad talu mewn perthynas â chyflenwyr nwyddau a gwasanaethau:

Fel rhan o'n hymrwymiad i gadwyni cyflenwi moesegol, darperir ein hystadegau isod:

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >