Resize Text:

Switch to:

Transparency

Rheoli Risg

Mae rheoli risg yn effeithiol o gymorth er mwyn cyflawni amcanion, mwyhau ansawdd ac effeithlonrwydd y sefydliad a chynnal ei enw da.

Gall hefyd fod o gymorth i ddynodi cryfderau, gwendidau a chyfleoedd ym musnes beunyddiol a hirdymor y sefydliad.

Rheoli risg yw’r broses o:

Ddynodi’r hyn sy’n peri risgiau i gyflawniad nodau ac amcanion.

Werthuso’r canlyniadau posibl y risgiau hynny.

Bennu a gweithredu rheolaethau priodol yn erbyn risgiau.

Ystyried y ffyrdd mwyaf effeithiol o fonitro a lliniaru risgiau.

Diffinio Risg

I Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, risg yw canlyniad digwyddiad, a fyddai, pe câi ei achosi yn:

Effeithio ar allu’r Comisiynydd i gyflawni ei weledigaeth a’i amcanion, naill ai yn y tymor byr neu yn y tymor hir.

Arwain at ddyledion ariannol.

Niweidio enw da’r Comisiynydd neu’r Heddlu.

Lleihau hyder mewn plismona yn Ne Cymru.

Caiff y Gofrestr Risg ei diweddaru’n barhaus a’i chyflwyno’n rheolaidd i’r Cydbwyllgor Archwilio.

Y Cydbwyllgor Archwilio

Mae’r Cydbwyllgor Archwilio yn darparu gwiriad annibynnol o drefniadau llywodraethol y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl.

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter i ystyried perfformiad ariannol ac anariannol lle gallai fod risg i’r sefydliad, yn ogystal ag ymdrin â’r holl faterion sy’n ymwneud ag archwilio mewnol.

Aelodaeth

Penodwyd pum aelod yn dilyn hysbysebu’n gyhoeddus.

Mr Jeff Edwards (Cadeirydd)

Mr Gareth Evans

Mr Robert Evans

Mr J Gethin Lewis

Mr Alan M Thomas

Proffil o Rôl Aelodaeth o’r Cydbwyllgor Archwilio

Gwneir penodiadau am dymor o bum mlynedd, gydag uchafswm o 10 mlynedd.

Mae lwfans, sydd ar hyn o bryd yn £211.50 y dydd, neu £104.50 am hanner diwrnod, yn daladwy, ynghyd â threuliau teithio o 45c y filltir. Ni thelir am amser darllen.

Cylch Gorchwyl

Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor Archwilio

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >