Resize Text:

Teithiau Cymunedol

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ar draws ardal Heddlu De Cymru, gan gyfarfod â phreswylwyr a thrafod pryderon ynghylch troseddu a diogelwch cymunedol.  Mae'r teithiau crwydr cymunedol yn rhoi cyfle i'r Comisiynydd ddeall sut y mae materion penodol o ran troseddu a diogelwch yn effeithio ar gymunedau a beth yw barn pobl am yr ymateb plismona

 

Yn ystod 2019/20, bu'r Comisiynydd yn ymweld â chymunedau ym Mhontypridd, Maesteg a Butetown, yn dilyn mwy o ddigwyddiadau mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau cyllyll.

Roedd yr adborth a gafwyd gan breswylwyr yn ystod yr'r teithiau crwydr yn cynnwys:

Pryderon ynghylch diffyg gwelededd yr heddlu

    

Dirywiad cyffredinol mewn ymddygiad o amgylch canol trefi
    Defnyddio cyffuriau ac alcohol yn weladwy yn ystod oriau'r dydd

Roedd y rhan fwyaf o'r trigolion a siaradodd â ni yn gadarnhaol am Heddlu De Cymru a dywedasant eu bod yn teimlo bod yr heddlu'n gwneud "gwaith da" wrth ymateb i ddigwyddiadau a'u bod yn teimlo'n "hapus" gyda'r gwasanaeth yr oeddent wedi'i dderbyn.

Yn dilyn pob teithiau, mae'r Comisiynydd yn cyfarfod â'r tîm plismona cymdogaeth lleol i drafod yr adborth a gafwyd gan breswylwyr ac yn codi unrhyw faterion fel y bo'n briodol.

Y newyddion diweddaraf

Alun Michael yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Alun Michael wedi cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan gymunedau De Cymru am y trydydd tro.

Datganwyd canlyniad yr etholiad a…

Gweld mwy >

Newidiadau i gyfyngiadau COVID-19 – Datganiad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throse…

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi nodi tystiolaeth feddygol gymhellol pam na allwn lacio'r rheolau a gadael i bawb wneud fel y mynnant. Mae'r penwy…

Gweld mwy >

Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu

Nhw yw’r wyneb cyfarwydd mewn gwisg du a glas, a phresenoldeb gweledol yr Heddlu sy’n tawelu’r meddwl ar draws Cymru ers 2003. Yr wythnos yma, byddwn …

Gweld mwy >